Az energetikai tanúsítvány fogalma - ENERGIATANÚSÍTÁS

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról a 105/2012(V.30.) kormányrendelettel módosított 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.

A jogszabály Európai Uniós kötelezettség miatt készült, és más jogszabályokkal együtt azt a célt szolgálja, hogy az épületek kevesebb energiát fogyasszanak. Ennek eléréséhez az energetikai tanúsítvány egy eszköz, amely a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint javaslatot tesz az energia megtakarítás lehetőségeire.

Energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.

Hiteles példánynak az e-tanúsítás országos, elektronikus nyilvántartásban található, azonosító kóddal ellátott elektronikus példány tekinthető. Nyomtatni bármennyit lehet belőle, a nyomtatott példányok a hiteles példány a másolatai.

Hiteles energetikai tanúsítvány mintaképének megtekintése

A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen szintű az adott épület energiahatékonysága. A tanúsítványban, általános esetben az épület éves energiafogyasztását hasonlítják össze (minden energiafajtát az előállításhoz szükséges primer energia váltószámmal korrigálva) egy ugyanolyan méretű, alakú és rendeltetésű épület energiafogyasztásával, amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített pillanatnyi energetikai követelményeknek.
 
A skála a legkedvezőbb „A+” kategóriától a legkedvezőtlenebb „I” kategóriáig terjed. A „C” kategória a mindenkori energetikai követelményszintnek éppen megfelelő épületet vagy lakást jelenti. Maga a címke a háztartási gépek energiafogyasztását jelző címkére hasonlít. A tanúsítvány bevezetésétől is azt várják, – mint ami a háztartási gépek esetében már megtörtént – hogy az alacsony energiafogyasztás értékké válik, és ez megjelenik az ingatlanok árában is.

ET skála

Kinek és mikor kötelező az energetikai tanúsítvány?

Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik érvényes energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó

új épület építése esetén

Az energetikai tanúsítvány elkészítése 2009. január 1-jétől a használatba vételi eljárás megindításáig kötelező, a vonatkozó 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.

Meglévő épületek, vagy önálló rendeltetési egységek, lakások esetén

Az energetikai tanúsítvány 2012. január 1-jétől kötelező az alábbi esetekben:
•    ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás, vagy
•    egy évet meghaladó bérbeadás.
- 500 m2, vagy ennél nagyobb (2013. január 9.-től lép hatályba), illetve 250 m2, vagy ennél nagyobb (2015. július 9-én lép hatályba)  hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

2012. június 1-jétől 2015. december 31-ig csak akkor kötelező  új bérleti szerződések esetében az energetikai tanúsítvány, ha a bérleti szerződés egy teljes épületre szól.
 
Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység eladása vagy bérbeadása tárgyában készült szerződésnek tartalmaznia kell:
•    annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni (azaz az ingatlan nem tartozik a rendeletben felsorolt kivételek közé),
•    a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette,
•    Az energetikai tanúsítvány egyedi azonosító kódját.
Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetésérõl az építtetõ gondoskodik a használatbavételi engedély kiadását követõ 90 napon belül.
Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra való kínálásakor a reklámban fel kell tüntetni az épület vagy önálló rendeltetési  egység energetikai minõség szerinti  besorolását, amennyiben a tanúsítvány rendelkezésre áll.

A tanúsítvány 10 évig hatályos akkor:

Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

Az alábbi építményekre nincs tanúsítási kötelezettség!

- az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
-  az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
-  a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
-  a hitéleti rendeltetésű épületre;
-  a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
-  a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
- azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2 vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
-  a műhely rendeltetésű épületre;
-  a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

Nem kell tanúsítványt készíteni

-  a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
-  ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
-  a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.